Επικαιρότητα

Nέο πρόγραμμα για ΑΝΕΡΓΟΥΣ πτυχιούχους Οικονομικών σπουδών έως 29 ετών

Social spread

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με MIS 5075932.

Το ΚΕΚ Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας πρόκειται να υλοποιήσει μέρος του έργου, καλώντας τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους  για το πρόγραμμα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ και από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Ειδικότερα, το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από τις εξής ενέργειες:

 1. 12 συνεδρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (διάρκειας 45’)
 2. 380 ώρες κατάρτισης εκ των οποίων:
  • 180 ώρες (Soft Skills – Οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις) και
  • 200 ώρες (New Skills – Εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα)
 3. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
 4. Εκπαιδευτικό Επίδομα:  900 ευρώ μεικτά

Εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα

Τα θεματικά αντικείμενα που δύναται να επιλέξουν οι ωφελούμενοι της Πράξης είναι τα εξής:

 • Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Οικονομική Ανάλυση
 • Διοίκηση και Διαχείριση Έργου
 • Διαχείριση Αφερεγγυότητας
 • Εσωτερικός Έλεγχος
 • Προχωρημένες Δεξιότητες Χρήσης Εφαρμογών Γραφείου (Advanced Excel) για υπαλλήλους Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Fintech)
 • Παροχή Υπηρεσιών και Ανάλυσης των Οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (Economics of Cyber Security)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα είναι απαραίτητο:

 • Να έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η συμβουλευτική), ανεξαρτήτως  αν  λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
 • Να μην έχουν κλείσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη.
 • Να έχουν πτυχίο Οικονομικής Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που ο/η υποψήφιος/α οφείλει να αναρτήσει ψηφιακά κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι: 

 1. Βεβαίωση Ανεργίας (με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης) 
 2. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο Ο.Ε.Ε.), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ, τον αριθμό τους αστυνομικής ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ ότι:
  • ΑΔΤ: ……………
  • ΑΦΜ: ………….
  • ΑΜΚΑ: ………..
  • Αποδέχομαι το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
  • Αποδέχομαι το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
  • Δεν είμαι μαθητής/τρια, σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια.
  • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή
 3. Τίτλοι σπουδών «Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», (οι οποίοι αποκτήθηκαν στην Ελλάδα) και αφορούν κατόχους τίτλου σπουδών των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών και κατόχους τίτλων σπουδών συγκεκριμένων οικονομικών τμημάτων των (πρώην) ΤΕΙ-Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  Αναφορικά δε με τους τίτλους σπουδών οι οποίοι αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, αυτοί δύναται να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στην έννοια της «Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», μόνο εφόσον έχουν τύχει της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας ή ισοτιμίας του ν. 3328/2005.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:  https://apko.oe-e.gr/p/m/apko_project/el-GR

Έχεις ΚΑΥΑΣ; Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου στην φόρμα επικοινωνίας για ένταξη σε τμήμα: https://forms.gle/sGcykiBEmpqizZ158

ΚΕΚ Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας

27410 24464 (εσωτερικό. 931, 935, 936)

Περισσότερες πληροφορίες: oee.anepko@gmail.com

Ερμού 2, Κόρινθος 20131