Επικαιρότητα

Ενισχύεται η ανακύκλωση ενδυμάτων – υποδημάτων στο δήμο Κορινθίων

Social spread

Υπεγράφη η παράταση και η επέκταση της σύμβασης από τον δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη
Νανόπουλο . 

Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Κορινθίων, και με έμφαση στη διαλογή στην πηγή,  ο Δήμος Κορινθίων παρατείνει το συμφωνητικό συνεργασίας με την εταιρεία RECYCOM και  πυκνώνει το δίκτυο κάδων με την τοποθέτηση επιπλέον 20 στους ήδη υφιστάμενους 25 (σύνολο 45).  Υπεγράφη σήμερα η σχετική σύμβαση από τον δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο και τον εκπρόσωπο της εταιρίας Βαγγέλη Αράπη.
 
Τονίζεται, ότι το σύστημα συλλογής αυτών των υλικών εφαρμόζεται από την συγκεκριμένη εταιρεία με μεγάλη επιτυχία σε περισσότερους από 100 Δήμους σε όλη την χώρα και υφίσταται στον Δήμο Κορινθίων από τον Φεβρουάριο 2020 επιτυγχάνοντας στην περίοδο αυτή την συλλογή περισσοτέρων των 220 τόνων
υλικών αποφέροντας στον Δήμο Κορινθίων πολλαπλά οφέλη (20.000 € δεν πλήρωσε ο Δήμος στο ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου).
 
Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή και λειτουργία της διαδικασίας δεν έχει κανένα κόστος για το Δήμο, αφού τόσο η τοποθέτηση του σχετικού εξοπλισμού όσο και η
συλλογή, μεταφορά και συνεχή λειτουργία του γίνεται και επιβαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία. 
 
Τα οφέλη περιλαμβάνουν: 
 Οικονομικά οφέλη για τον Δήμο: Ανταποδοτικά οφέλη από την εταιρεία, μείωση του κόστους από τυχόν διάθεση των υλικών αυτών στο ΣΔΙΤ, μείωση εργατοωρών για την καθαριότητα από την συλλογή των ανεξέλεγκτα απορριπτέων, μείωση καυσίμων για την συλλογή-μεταφορά αυτών των
υλικών κτλ. 
 Περιβαλλοντικά οφέλη: Μείωση του όγκου των υλικών που οδηγούνται προς διαχείριση στο ΣΔΙΤ (ταφή), εξοικονόμηση ενέργειας, κλιματική αλλαγή, κτλ.   
 Κοινωνικά οφέλη για τους Δημότες: Διανομή ειδών ένδυσης και υπόδησης σε απόρους, παροχή των ανταποδοτικών οφελών από τις κοινωνικές υπηρεσίες 
προς τους οικονομικά αδύναμους δημότες, διανομή ειδών ρουχισμού σε βρισκόμενους σε πληγείσες περιοχές (από ακραία φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κτλ.).    
Ο Δήμος μας με αυτό το έργο θα: 
 Συμβάλει στην πράσινη ανάπτυξη και στους στόχους για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.  
 Προστατεύσει το περιβάλλον.  
 Μειώσει την ποσότητα των απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΣΔΙΤ.  
 Εξοικονομήσει φυσικούς πόρους. 
 Δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.